Kancelaria Skibiński and Sosnowska

Spory sądowe i egzekucje

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z prowadzeniem postępowań sądowych przed:

  • Sądami powszechnymi (sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne).
  • Sądem Najwyższym.
  • Organami administracji państwowej i samorządowej.
    Wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Reprezentujemy naszych klientów zarówno na etapie sądowym jak i przesądowym,  analizujemy możliwość polubownego zakończenia sporu oraz negocjujemy warunki ewentualnej ugody.
Przed wszczęciem postępowania sądowego sporządzamy pisma przed-procesowe, oceniamy ryzyko klienta ponoszone w toku przyszłego procesu sądowego, opracowujemy indywidualną strategię procesową.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych z wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, papierów wartościowych oraz w postępowaniach przeciw-egzekucyjnych.

Reprezentując zarówno dłużników jak i wierzycieli zapewniając należytą ochronę ich praw. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma w postępowaniu egzekucyjnym adresowane do komornika. jak również dbamy o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego. Pozostajemy również w stałym kontakcie z komornikami sądowymi.